Strona główna | Kontakt Strona główna
60-867 Poznań, ul. Norwida 14 061 847 92 64, 061 847 92 65
FAX 061 842 75 66
certyfikacja.sitp@op.pl www.certyfikacja.poznan.pl

» Strona główna

OŚRODEK CERTYFIKACJI USŁUG PRZECIWPOŻAROWYCH SITP Sp. z o.o.

W POZNANIU WSPÓLNIE Z

DELEGATURĄ WOJSKOWĄ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W POZNANIU

ZAPRASZAJĄ NA KOLEJNĄ X KONFERENCJĘ NAUKOWO-TECHNICZNĄ pt.

ATEX w praktyce eksploatacyjnej obiektów przemysłowych. (cz. II)

  W DNIACH 09-10 czerwiec 2016r.   

                Konferencja kierowana jest do kadry menadżerskiej i zarządzającej, do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w zakładach pracy, w których występują strefy zagrożenia wybuchem, do pracowników prewencji Państwowej Straży Pożarnej, do rzeczoznawców d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, projektantów i architektów biur projektowych, pracowników wydziałów ochrony środowiska, urzędów miejskich i wojewódzkich, przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy, członków Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, pracowników firm ubezpieczeniowych, pracowników urzędów miejskich i gminnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe, przedstawicieli Firm zajmujących się zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej.

Patronat medialny nad Konferencją przyjął Kwartalnik Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa "Ochrona Przeciwpożarowa".

Materiały z Konferencji dla uczestników przygotuje i rozprowadzi Izba Rzeczoznawców SITP oddział w Poznaniu.

Prelekcje na konferencji będą prowadzone w formie interaktywnej. Możliwość aktywnego uczestnictwa w prelekcji, zadawanie pytań i dyskusja.  

Miejsce konferencji -hotel "Delicjusz" w Trzebawiu k/Poznania na trasie Poznań-Wrocław -  

Tematyka konferencji oraz kartę uczestnictwa indywidualnego można pobrać tutaj.

 Ramowy Program Konferencji dostępny tutaj

Tematyka 

 1. Nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 w sprawie harmonizacji ustawodastw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

[ref. Piotr Madej - GIG ]

 Forma wykładu uwzględnia  aktywny udział (pytania) uczestników seminarium w trakcie prezentacji poszczególnych zagadnień).

Zakres szczegółowy zagadnienia:

 1. Omówienie  istoty zmian  nowej dyrektywy w stosunku do dotychczasowej(zestawienia  tabelaryczne istoty zmian).
 2. Szczegółowe omówienie zakresu wyłączenia urządzeń  z działania dyrektywy (na przykładzie kotła gazowego do celów przemysłowych  o mocy cieplnej 1500 kW).
 3. Przedstawienie korelacji pomiędzy zmianami zawartymi w nowej dyrektywie  w odniesieniu do eksploatowanych  urządzeń spełniających wymagania dyrektywy 94/9/WE (z uwzględnieniem wyprodukowanych, a niezainstalowanych urządzeń spełniających wymagania dyrektywy 94/9/WE)
    2. Technologie malarskie; ocena zagrożenia wybuchem (klasyfikacja stref Ex, dobór urządzeń wg    dyrektywy 94/9/WE, ocena ryzyka wybuchu – poziom akceptowalności ryzyka).  Cz. II.

[dr Barmuta Piotr] ;

Forma wykładu uwzględnia  aktywny udział (pytania) uczestników seminarium w trakcie prezentacji poszczególnych zagadnień).

Zakres szczegółowych zagadnień:
 1. Omówienie szczegółowe procedury klasyfikacji rodzaju i zasięgu  występowania stref  zagrożenia wybuchem dla poszczególnych technologii malarskich, z uwzględnieniem aktualnej normalizacji. Omówienie zagadnienia jest  poparte konkretnymi przykładami, uwzględniającymi wyroby malarskie rozpuszczalnikowe oraz proszkowe.
 2. Omówienie klasyfikowania (wykluczenia) pomieszczeń kabin malarskich zamkniętych, zlokalizowanych wewnątrz  dużych hal produkcyjnych, jako pomieszczeń  zagrożonych wybuchem w rozumieniu Dz.U.10.109.719. Zagadnienie będzie poparte obliczeniami, na przykładzie kabiny malarskiej zamkniętej.
 3. Omówienie zagrożenia wynikającego ze stosowania robotów malarskich(będących  w użytkowaniu i nie posiadających deklaracji  zgodności z dyrektywą 94/9/WE) oraz stosowania w praktyce eksploatacyjnej filtra-maty z pianki PU gr.0,5mm, umieszczanej  na ścianie odciągowej  (zakładanego na całej  jej powierzchni w celu ograniczania  przenikania zanieczyszczeń – wyrobów malarskich do kanałów wentylacji mechanicznej wyciągowej (zagrożenie  wyładowaniami ładunków elektryczności statycznej; wyładowania snopiaste propagacyjne – Lichtenberga).
 4. Przedstawienie zagrożeń (wyładowania  ładunków elektryczności statycznej), wynikające ze stosowania  często w praktyce eksploatacyjnej w kabinach malarskich, folii PE (o gr. 0,5mm), w celu zabezpieczenia  ścian, podłóg, sufitu, robotów malarskich, przed zabrudzeniem materiałami malarskimi. Nowoczesne rozwiązania eliminujące stosowania folii PE.
 5. Przedstawienie zagrożenia (wyładowania  ładunków elektryczności statycznej)   przy stosowaniu myjek pistoletów..
 6. Analiza krytyczna, w odniesieniu do będących na polskim rynku kabin zamkniętych, w DTR których zdefiniowano pionową prędkość przepływu powietrza wentylacyjnego na 0,19÷0,20 m/s, przy wymaganej  wg  PN-EN 13355 prędkości przepływu powietrza 0,3 m/s. rynku
3.   Problematyka wyrobów z pogranicza dyrektywy ATEX" 

     [ref.  Łukasz Surowy - GIG ] 

 Forma wykładu uwzględnia  aktywny udział (pytania) uczestników seminarium w trakcie prezentacji poszczególnych zagadnień).

Czas prezentacji tematu: 75 min

 Zakres szczegółowy zagadnienia:
 1. Ocena ryzyka wyrobów pod kątem zasadniczych wymagań dyrektywy ATEX.
 2. Analiza definicyjna.
 3. Wyroby nie objęte wymaganiami dyrektywy ATEX, a bezpieczeństwo przeciwwybuchowe.
 4. Przypadki szczególne - zestawy.
 5. Zestaw vs instalacja.
 6. Dokumentacja towarzysząca wyrobom przeznaczonym do pracy w atmosferach potencjalnie wybuchowych
 7. Deklaracja zgodności vs certyfikat.
 8. ATEX vs IECEx - podstawowe różnice.

 4. Ciecze palne - ochrona przed elektrycznością statyczną - wybrane zagadnienia wg. Przepisów technicznych dotyczących bezpieczeństwa TRBS 2153. Zapobieganie zagrożeniu zapłonem powstającym na skutek wyładowań elektrostatycznych.

[ ref. Małgorzata Wróblewska - IPO]

 Forma wykładu uwzględnia  aktywny udział (pytania) uczestników seminarium w trakcie prezentacji poszczególnych zagadnień).

Czas prezentacji tematu: 60 min

Zakres szczegółowy zagadnienia:

Wykład będzie poparty przykładami, najczęściej występującymi w procesach technologicznych i instalacjach, w gazowych i pyłowych atmosferach wybuchowych.

Wykład będzie poparty przykładami ze standardu TRBS 2153.

 5.    Zastosowanie metody exAWZ do oceny akceptowalności ryzyka wybuchu   na przykładzie eksploatacji istniejących (przedatexowych) urządzeń nieelektrycznych eksploatowanych  w gazowych i pyłowych atmosferach wybuchowych dla różnych stref zagrożenia wybuchem.

[ref. Paweł Wąsowicz - Politechnika Łódzka]

 Forma wykładu uwzględnia  aktywny udział (pytania) uczestników seminarium w trakcie prezentacji poszczególnych zagadnień).

Czas prezentacji tematu: 120 min

Zakres szczegółowy zagadnienia:

 1. W prezentacji  będzie uwzględnione zastosowanie  metody ex AWZ w odniesieniu do urządzeń  nieelektrycznych (przedatexowych) nadal eksploatowanych w przemyśle, w odniesieniu do poszczególnych  stref  gazowych i pyłowych.
 2. W prezentacji  będzie uwzględnione zastosowanie  metody ex AWZ w odniesieniu do starych silosów zbożowych konstrukcji żelbetowej, nie posiadających powierzchni odciążających – przeciwwybuchowych

 6.    ATEX  w technologii magazynów paliw na przykładzie zbiorników podziemnych, eksploatowanych na terenach zamkniętych (MPS).

       [ref.: Rafał Porowski ]

    Czas prezentacji ok. 60-90 min. 
         Zakres szczegółowy zagadnienia:
 1. Przedstawić specyfikę zagrożeń wynikających z występowania niewentylowanych przestrzeni zlokalizowanych poniżej poziomu terenu i kumulacji stężeń par paliw.
 2. Parametry pożarowo - wybuchowe magazynowanych paliw.
 3. Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem wg. PN-EN 60079-10-1 z uwzględnieniem występującego stopnia wentylacji i stopnia źródła emisji. (przedstawić obliczenia na konkretnym przykładzie).
 4. Stosowne rozwiązania detekcji i wentylacji trudnych przestrzeni zlokalizowanych poniżej poziomu terenu.

7.Wyznaczanie rodzaju i zasięgu stref zagrożenia wybuchem wg normalizacji ATEX.

       [ref.: Andrzej Wolff]

Forma wykładu uwzględnia aktywny udział (pytania) uczestników seminarium w trakcie prezentacji poszczególnych zagadnień).

    Czas prezentacji 120 min.

     Zakres szczegółowy zagadnienia:

    Gazowe atmosfery wybuchowe wg PN-EN 60079-10-1.

 1. Szczegółowe omówienie czynników mających wpływ na rodzaj i zasięg strefy zagrożenia wybuchem, z  uwzględnieniem zaleceń praktycznych normy.
 2. Szczegółowe omówienie stopni emisji (poparte przykładami obliczeniowymi dla poszczególnych stopni wewnątrz budynków i obiektów technologicznych na otwartej przestrzeni).
 3. Szczegółowe omówienie dyspozycyjności wentylacji (poparte przykładami dla poszczególnych poziomów dyspozycyjności).
 4. Omówienie stopni wentylacji w gazowych przestrzeniach zagrożonych wybuchem (szczegółowe omówienie poparte przykładowymi obliczeniami dla :

a)      parowania cieczy z powierzchni elementów, podczas procesu suszenia w kabinie malarskiej przy pionowej szybkości przepływu powietrza 0,3 m/s,

b)      emisji gazu ze źródła II stopnia (połączenie kołnierzowe gazociągu napowietrznych niskiego ciśnienia Ø80, 0,05 MPa: gaz ziemny).

c)      Emisji par wewnątrz pomieszczenia technologicznego, ze źródeł II stopnia (połączenia kołnierzowe rurociągu toluenu Ø80, 0,1 MPa).  

Pyłowe atmosfery wybuchowe.

 1. Omówienie rodzajów pyłów i ich parametry określające zagrożenie wybuchowe, uwzględniane w procedurze klasyfikacyjnej . Uwzględnienie mieszanin hybrydowych. Klasyfikacja pyłów (przykłady), omówienie parametrów, przykłady mieszanin hybrydowych spotykane w przemyśle.
 2. Szczegółowe omówienie stopni emisji (poparte przykładami dla poszczególnych stopni).
 3. Omówienie klasyfikacji pyłowych atmosfer wybuchowych z uwzględnieniem poszczególnych stopni emisji (poparte przykładami).
 4. Omówienie metodyki kontroli max. dopuszczalnej ilości pyłu w pomieszczeniu podczas eksploatacji obiektu, w celu utrzymania klasyfikacji jako niezagrożonego wybuchem w rozumieniu Dz. U. 10.109.719.   

 Kartę uczestnictwa należy przekazać pocztą elektroniczną - certyfikacja.sitp@op.pl lub faksem 61 847 92 64  

Uczestnictwo w konferencji. 

Dla uczestników indywidualnych w cenie konferencji przewidziany jest udział w prelekcjach, materiały z konferencji, zakwaterowanie, wyżywienie w dniach 09-10 czerwca  2016r. 

Pakiet 1 - cena 850zł (brutto)  

                - udział w konferencji, 

                - materiały z konferencji,

- wyżywienie i zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych,

  (1-osobowe pokoje za dopłatą) w   hotelu "Delicjusz" z dnia 09/10 czerwca,

                - bufet kawowy w trakcie konferencji.

Pakiet 2 - cena 800zł (brutto)

                - przy zgłoszeniu dwóch i więcej uczestników z jednego zakładu,

                - zakres jak dla pakietu 1

Pakiet 3 - cena 750zł (brutto)

                - dotyczy członków SITP (opłacających składki za 2015r.)

                - zakres jak dla pakietu 1

Pakiet 4 - cena 721zł (bez noclegu)

                - uczestnictwo w konferencji,

                - materiały z konferencji,

                - wyżywienie (obiady i kolacja),

                - bufet kawowy w trakcie konferencji,

Osoba odpowiedzialna do kontaktów w ramach OCUP:

                - Anna Stroińska tel. 608 026 049 lub 61 847 92 64,

                - Jerzy Bronowicz tel. 692 491 274.

e-mail: certyfikacja.sitp@op.pl 
Dobrowolna certyfikacja usług przeciwpożarowych stała się faktem.      Akredytacja PCA

 


Do tej pory tylko urządzenia i wyroby służące do ochrony przed pożarami poddawane są szczegółowym badaniom jakościowym w procedurze obowiązkowej certyfikacji zgodności wyrobu, ponieważ służą ochronie życia, zdrowia i mienia.

Certyfikacja usług przeciwpożarowych jest przedłużeniem warunku niezawodności tak ważnych urządzeń. Muszą one być dobrze zaprojektowane dla danego obiektu, prawidłowo zainstalowane i rzetelnie serwisowane (konserwowane).

Tylko firmy wykonawcze, które poddadzą się dobrowolnemu procesowi certyfikacji usług przeciwpożarowych, są gwarantem niezawodności usług przeciwpożarowych w zakresie: - projektowania, - montażu, - serwisowania (konserwacji).

Szczegółowe informacje dotyczące problematyki dobrowolnej certyfikacji usług przeciwpożarowych znajdziesz również na stronie internetowej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa: www.sitp.home.pl, a także bezpośrednio u nas - telefonicznie lub poprzez e-mail: certyfikacja.sitp@op.pl . Informator o certyfikacji do pobrania tutaj

Zapewniamy bezstronność prowadzonych działań certyfikacyjnych i postępowanie w taki sposób, aby fakt ten był zauważony przez strony zainteresowane. Zapewniamy, że decyzje dotyczące prowadzonych działań certyfikacyjnych podejmowane są wyłącznie na podstawie obiektywnych dowodów, w sposób niezależny, wolny od jakichkolwiek nacisków.

Wzór ogólnego dokumentu certyfikatu do obejrzenia tutaj .
Z dniem 1 grudnia 2009 r. rozpoczęto certyfikację osób zajmujących sie ochroną przeciwpożarową i przeciwwybuchową (poza zakresem akredytacji). Szczegóły tutaj...

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty...

Copyright © 2011 OCUP SITP. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonał: net4art - strony www poznań